Leczenie uzdrowiskowe dofinansowane przez NFZ – cz.1.

26 października 2017

Co to jest leczenie uzdrowiskowe? Kto może starać się o dofinansowanie wyjazdu do sanatorium? Jakie dokumenty przygotować?

Leczenie uzdrowiskowe stanowi kontynuację leczenia szpitalnego albo ambulatoryjnego. Celem takiego leczenia jest przede wszystkim rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych a także profilaktyka.

Kto może uzyskać dofinansowanie do wyjazdu do sanatorium?

O wyjazd do uzdrowiska dofinansowany z Narodowego Funduszu Zdrowia mogą starać się osoby, które cierpią na:

 • choroby reumatologiczne (reumatologia),
 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia),
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia),
 • chorobę ortopedyczno-urazową (ortopedia),
 • choroby układu nerwowego (neurologia),
 • choroby naczyń obwodowych (angiologia),
 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia),
 • choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia),
 • choroby oka i przydatków oka (choroby okulistyczne),
 • choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologia),
 • cukrzycę (diabetologia),
 • otyłość,
 • choroby endokrynologiczne,
 • osteoporozę,
 • choroby skóry (dermatologia),
 • choroby kobiece (ginekologia),
 • choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia).

Na czym polega leczenie uzdrowiskowe?

Leczenie uzdrowiskowe polega na wykorzystaniu naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości leczniczych klimatu i mikroklimatu:
– wody mineralne: kąpiele lecznicze, kuracje pitne, inhalacje, ćwiczenia w basenach,
– borowiny: kąpiele borowinowe, okłady, tampony,
– inne bodźce klimatoterapeutyczne.

W lecznictwie uzdrowiskowym wykorzystywana jest również fizjoterapia:
– hydroterapia: kąpiele, natryski, bicze szkockie, masaże wirowe, wibracyjne, podwodne,
– fizykoterapia pod postacią ciepłolecznictwa, ultradźwięków, magnetoterapii, laseroterapii, krioterapii, masażu leczniczego,
– kinezyterapia: gimnastyka indywidualna i zbiorowa.

KROK 1: Obowiązkowe skierowanie

Leczenie uzdrowiskowe przysługuje ubezpieczonemu na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza, które następnie wymaga potwierdzenia przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia właściwy ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta.

Oznacza to, że w pierwszej kolejności osoba starająca się o wyjazd do uzdrowiska dofinansowany przez NFZ powinna udać się do lekarza, który ma podpisaną umowę z NFZ. Lekarz, zanim wystawi skierowanie, może zlecić dodatkowe badania specjalistyczne potwierdzające rozpoznanie zasadnicze, czyli określające na co pacjent choruje i w jakim celu jedzie do sanatorium.

Wystawiając skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową dla dorosłych, lekarz bierze pod uwagę zalecaną częstotliwość korzystania z tych świadczeń: nie częściej niż raz na 18 miesięcy.

Lekarz może w skierowaniu wskazać proponowane miejsce i rodzaj leczenia uzdrowiskowego, ale nie jest to wiążące dla Narodowego Funduszu Zdrowia.

KROK 2: Akceptacja skierowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego nie gwarantuje, że pacjent będzie mógł leczyć się w uzdrowisku. Skierowanie takie musi zostać potwierdzone przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia właściwy ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta. (Jeżeli nie można ustalić miejsca zamieszkania: przez oddział wojewódzki Funduszu właściwy dla siedziby świadczeniodawcy, który wystawił skierowanie.)
Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego przesyła skierowanie do oddziału wojewódzkiego NFZ. Może ono także zostać przesłane także przez pacjenta, którego dotyczy.

Skierowanie jest rozpatrywane w terminie 30 dni.

Zasadność leczenia uzdrowiskowego ocenia lekarz specjalista z dziedziny balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej zatrudniony w oddziale wojewódzkim NFZ. Jeśli zaopiniuje skierowanie pozytywnie, wówczas na podstawie informacji zawartej w skierowaniu wystawionym przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, dokumentacji medycznej i dołączonej karty leczenia szpitalnego ocenia on rodzaj i miejsce leczenia uzdrowiskowego.

Potwierdzone skierowanie określa:
– rodzaj leczenia uzdrowiskowego i jego tryb,
– odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego,
– datę rozpoczęcia leczenia i czas jego trwania.

Potwierdzone skierowanie przesyłane jest na adres ubezpieczonego listem poleconym w terminie 30 dni. Pacjent otrzymuje również informacje o zakresie, profilu leczenia oraz orientacyjnym okresie oczekiwania.

WAŻNE: Narodowy Fundusz Zdrowia nie ma obowiązku zapewnić małżonkom wspólnego wyjazdu w tym samym terminie i do tego samego uzdrowiska. Wyjątek stanowi sytuacja, w której jedno z małżonków ma ukończone 65 lat lub orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności. Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia nie pośredniczy również w rezerwacji określonego rodzaju pokoju oraz nie gwarantuje wspólnego zakwaterowania małżonków czy znajomych. Kwestie te należy uzgadniać bezpośrednio z sanatorium czy szpitalem uzdrowiskowym.

KROK 3: Jeśli nie ma akceptacji Narodowego Funduszu Zdrowia

Jeżeli skierowanie nie uzyska akceptacji Narodowego Funduszu Zdrowia, zostanie odesłane lekarzowi, który je wystawił. Narodowy Fundusz Zdrowia poinformuje również pacjenta na piśmie o odmowie i jej przyczynach. Od tej decyzji nie przysługuje odwołanie. Odmowa może zostać udzielona tylko i wyłącznie ze względów medycznych. NFZ może również powiadomić o braku miejsca w sanatorium. Wówczas pacjent trafia na listę oczekujących.

Skierowanie jest weryfikowane co 18 miesięcy od daty wystawienia. Jeżeli w tym czasie leczenie nie zostało rozpoczęte, Narodowy Fundusz Zdrowia odsyła skierowanie do świadczeniodawcy, który je wystawił, w celu weryfikacji. Gdy jest ona negatywna, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania skierowania, lekarz zawiadamia o tym fakcie zarówno pacjenta, jak i właściwy oddział NFZ . Skierowanie pozytywnie zweryfikowane przez lekarza, powinno zostać przesłane w ciągu 30 dni od dnia otrzymania z powrotem do oddziału NFZ, gdzie zostanie ono poddane ponownej ocenie. W przypadku, kiedy jest ona pozytywna, pacjent nie traci swojego miejsca na liście oczekujących.

Ile się czeka na leczenie sanatoryjne?

Na leczenie w sanatorium osoba dorosła oczekuje powyżej 12 miesięcy, w szpitalu uzdrowiskowym od 3 do 5 miesięcy.

Prawo do leczenia uzdrowiskowego poza kolejnością mają wyłącznie:
– inwalidzi wojenni i wojskowi,
– kombatanci,
– świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”.
(Podstawę prawną stanowi dokonana w dniu 24 sierpnia 2007 r. zmiana Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. 210 poz. 2135 z późniejszymi zmianami).

W celu skorzystania z uprawnień do leczenia poza kolejnością należy przedstawić oddziałowi wojewódzkiemu NFZ dokument potwierdzający przysługujące uprawnienia.

WAŻNE:
Leczenie uzdrowiskowe jest prowadzone przez cały rok kalendarzowy. Narodowy Fundusz Zdrowia nie gwarantuje leczenia w terminie wskazanym przez ubezpieczonego, czyli na przykład tylko w miesiącach wakacyjnych lub podczas ferii zimowych. Narodowy Fundusz Zdrowia nie gwarantuje również, że pacjent zostanie skierowany do uzdrowiska wskazanego przez siebie lub lekarza. Ostateczną decyzję co do miejsca leczenia uzdrowiskowego podejmuje zawsze lekarz orzecznik zatrudniony w oddziale NFZ.

W zawiadomieniu, które przesyła NFZ, znajduje się numer w kolejce na liście oczekujących i przybliżony okres oczekiwania na potwierdzenie skierowania. Numer skierowania umożliwia również monitorowanie czasu oczekiwania w internecie na stronie www.skierowania.nfz.gov.pl.