Legitymacja osoby niepełnosprawnej – od 01.09.2017r.

14 października 2017

Jak wygląda wzór nowej legitymacji? Jakie są zasady jej wydawania? Do czego uprawnia?

Legitymacja osoby niepełnosprawnej to dokument, który poświadcza niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.
Dzięki legitymacji osoby niepełnosprawne mogą:
– korzystać z ulg i zniżek w opłatach za dobra i usługi oferowane
– korzystać z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Zasady wydawania legitymacji

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, od 1 sierpnia 2017r. legitymacja dokumentująca niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności wystawiana jest na wniosek osoby niepełnosprawnej, która składając taki wniosek musi przedstawić do wglądu prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności.

W przypadku gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, legitymacja wystawiona zostanie na podstawie ostatniego prawomocnego orzeczenia.

Powiatowy zespół wystawia legitymację dokumentującą niepełnosprawność wyłącznie na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia wydawanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Ta sama zasada dotyczy wystawiania legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności, którą powiatowy zespół wystawia wyłącznie na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, wydawanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Orzeczenia organów orzecznictwa rentowego (ZUS, KRUS, MON, MSWiA) nie stanowią podstawy do wydania przedmiotowych legitymacji.

Ważne: Podstawą wydania każdej z legitymacji jest ostatnie prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności albo o wskazaniach do ulg i uprawnień. Orzeczeniem prawomocnym jest orzeczenie od którego nie wniesiono odwołania albo co do którego strona zrzekła się prawa do wniesienia odwołania i wreszcie wyroku sądu, od którego nie wniesiono środka zaskarżenia.

Ile jest ważna legitymacja?

Legitymacje są wystawiane na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień. Okres ważności legitymacji nie może być dłuższy niż 5 lat (w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność) lub 10 lat (w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia). Zatem okres ważności legitymacji nie musi pokrywać się z okresem ważności orzeczenia osoby niepełnosprawnej.
Legitymacje wystawione przed 1 sierpnia2017r. zachowają ważność na czas w nich określony. Co ważne, nie trzeba wymieniać legitymacji wydanych na stałe. Te bowiem zachowują ważność bezterminowo. Natomiast za wydanie duplikatu legitymacji od 1 sierpnia pobierana jest opłata w wysokości 15 zł.

Jak wygląda nowa legitymacja?

Od 1 września 2017r. zmienił się wygląd legitymacji osoby niepełnosprawnej.
Legitymacja osoby niepełnosprawnej od teraz będzie wykonana z takiego materiału (poliwęglan) jak dowód osobisty. Będzie również miała takie same wymiary jak dowód osobisty. Nowy wzór legitymacji przewiduje możliwość zamieszczenia w niej informacji dotyczących stopnia niepełnosprawności oraz symbolu przyczyny niepełnosprawności.

Ważne: Stopień niepełnosprawności wpisuje się w legitymacji wyłącznie na wniosek osoby niepełnosprawnej. Jest to rozwiązanie nowe, do dnia 31 sierpnia2017 r. stopień niepełnosprawności wpisywany był z urzędu. Symbol przyczyny niepełnosprawności wpisuje się w legitymacji wyłącznie na wniosek osoby niepełnosprawnej. Jest to rozwiązanie analogiczne do dotychczasowego.

Na awersie legitymacji znajdą się:

  • nazwa dokumentu w językach polskim, francuskim i angielskim,
  • piktogramy oznaczające rodzaje niepełnosprawności,
  • miejsce na: zdjęcie (o wymiarach 2,5 x 3 cm),
  • imię, nazwisko, PESEL,
  • termin ważności legitymacji.

Rewers legitymacji będzie zawierać:

  • nazwę powiatowego zespołu, który wystawił dokument,
  • numer legitymacji,
  • skrót LON w brajlu,
  • piktogramy oznaczające rodzaje niepełnosprawności,
  • element wykonany farbą optycznie zmienną w postaci mapy Polski z tekstem „LON”.

Nowe legitymacje będą również posiadały oznaczenie w alfabecie Braille’a. Wykonanie ich z poliwęglanu zagwarantuje ich trwałość, a umieszczenie napisów w języku angielskim i francuskim rozpoznawalność poza granicami kraju.

Zapisz