Lublin: Ostatnie miejsca na konferencję z okazji 5lecia Konwencji ONZ

13 października 2017

Rejestracja na konferencję  została przedłużona do 20 października 2017r.

 

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zaprasza na organizowaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych konferencję naukową z okazji 5-lecia ratyfikacji przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Celem konferencji jest podsumowanie dotychczasowych działań w zakresie wdrażania Konwencji i wyznaczenie priorytetów na przyszłość.

W ramach Konferencji odbędą się dwa panele:

 1. Dostępność przestrzeni publicznej i projektowanie uniwersalne,
 2. Kariera zawodowa osób niepełnosprawnych oraz kompleksowe podejście do rehabilitacji.

W konferencji wezmą udział między innymi przedstawiciele środowisk naukowych, administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych oraz instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału wszystkie osoby zainteresowane tematyką działalności na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

TERMIN: 27 października 2017r.

MIEJSCE: Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, budynek Centrum Transferu Wiedzy (sala CTW 408), Aleje Racławickie 14, Lublin

ZGŁOSZENIA:

W celu wzięcia udział w konferencji należy wypełnić formularz rejestracyjny. Rejestracja zakończy się 20 października. Pobierz formularz rejestracyjny.

PROGRAM KONFERENCJI:

 • 8:30-9:00 – rejestracja uczestników
 • 9:00-9:20 – otwarcie konferencji i wprowadzenie „Wpływ ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych na sytuację osób niepełnosprawnych” – ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • 9:20-9:40 – powitanie uczestników i wystąpienie „Omówienie prac rządowego mechanizmu wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych” – Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych – sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • 9:40-10:00 – „Misja PFRON w kontekście realizacji postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych” – Dorota Habich, p.o. prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • 10:00-10:20 – „Działania środowiska osób niepełnosprawnych na rzecz wdrażania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych” – Anna Woźniak-Szymańska, prezes Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
 • 10:20-10:35 – przerwa kawowa

Panel I – Dostępność przestrzeni publicznej i projektowanie uniwersalne

 • Czas trwania: 10:35-12:30
  Prowadzenie panelu – Mirosław Przewoźnik, dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, MRPiPS
  Wprowadzenie do panelu – „Dostępność przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych – uwarunkowania edukacyjne, kulturowe i praktyczne” – prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz, kierownik Zakładu Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej
  Tematy wystąpień:
 • „Dostępność jako warunek uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym” – Piotr Todys, prezes Zarządu Fundacji TUS
 • „Opracowywanie standardów dostępności budynków i przestrzeni publicznej” – dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej, Wydział Architektury
 • „Prawo człowieka niepełnosprawnego do życia w środowisku ukształtowanym funkcjonalnie a obowiązek ochrony zabytków nieruchomych”– dr hab. Tomasz Sienkiewicz, Katedra Prawa Administracyjnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • „Projektowanie uniwersalne – przestrzeń dostępna dla wszystkich” – dr inż. Joanna Bartnicka i dr Agnieszka Kowalska-Styczeń, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska Informatyki
 • 12:30-12:45 przerwa kawowa

Panel II – Kariera zawodowa osób niepełnosprawnych oraz podejście kompleksowe do rehabilitacji

 • Czas trwania: 12:45-15:00
  Prowadzenie panelu – Krzysztof Czechowski, naczelnik Wydziału ds. Badań i Analiz w Departamencie ds. Programów, PFRON; redaktor naczelny kwartalnika „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy rozwiązania”
  Wprowadzenie do panelu – „Kompleksowa rehabilitacja (podejście holistyczne), połączenie rehabilitacji medycznej z rehabilitacją społeczną i zawodową kluczem do sukcesu zawodowego osób niepełnosprawnych” – dr hab. Marek Rymsza, kierownik Zakładu Profilaktycznych Funkcji Polityki Społecznej, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
  Tematy wystąpień:
 • „Kształcenie osób niepełnosprawnych na uczelniach wyższych – dobre praktyki” – dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. nadzw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katedra Pedagogiki Specjalnej
 • „Bariery w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy” – dr Marcin Garbat, Pełnomocnik Rektora do spraw Niepełnosprawnych Studentów, Uniwersytet Zielonogórski
 • „Zatrudnienie wspomagane – przejście z WTZ do zatrudnienia w firmach na otwartym rynku pracy” – dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys, prof. nadzw. Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
 • „Indywidualne i społeczne korzyści aktywizacji osób niepełnosprawnych” – prof. dr hab. Wojciech Otrębski, prof. nadzw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Kierownik Katedry Psychologii Rehabilitacji w Instytucie Psychologii
 • 15:00-15:20 – podsumowanie konferencji
 • 15:20-16:00 – obiad

 

Zapisz