Masz 18-24 lat i szukasz pracy? Zgłoś się do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia”

20 października 2017

OHP rozpoczęły rekrutację do dwóch projektów w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”. Udział jest bezpłatny. W ofercie: szkolenia, kursy wraz ze stypendia, staże.

 

O projektach „Od szkolenia do zatrudnienia”

Głównym celem projektów jest poprawa sytuacji osób młodych w wieku 18-24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektów.
Projekty stanowią odpowiedź na problem wysokiego bezrobocia wśród ludzi młodych. Działania opracowane w ramach projektów są kompleksową ofertą wsparcia, wykorzystują niezbędne formy pomocy ukierunkowane na doprowadzenie uczestnika projektu do zatrudnienia.

Zaplanowane zostało oddziaływanie doradcze zintegrowane ze szkoleniem zawodowym w kierunkach wskazywanych jako zawody deficytowe, wobec których istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy. Projekty przewidują również jak 3-miesięczne staże zawodowe u pracodawców. Wsparcie zostało zróżnicowane w zależności od indywidualnej sytuacji potencjalnego uczestnika projektu.
Całkowicie nieodpłatne wsparcie w 250 jednostkach organizacyjnych OHP na terenie całego kraju otrzyma 2800 osób, w tym 1680 kobiet i 1120 mężczyzn.

Jednostki organizacyjne OHP to m.in. w centra edukacji i pracy młodzieży, centra kształcenia i wychowania, młodzieżowe centra kariery, punkty pośrednictwa pracy, ośrodki szkolenia zawodowego, środowiskowe hufce pracy, hufce pracy, ośrodki szkolenia i wychowania.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” będzie realizowany w sześciu województwach: mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim i wielkopolskim, a współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” będzie realizowany w pozostałych dziesięciu województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim i współfinansowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative – YEI).

Do kogo skierowany jest projekt?

Do projektu przyjmowane są osoby w wieku 18-24 lat, które łącznie spełniają trzy warunki:

 • nie pracują (są bezrobotne lub bierne zawodowo i niezarejestrowane w urzędach pracy),
 • nie kształcą się (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkolą się (nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Pierwszeństwo mają osoby z niepełnosprawnościami oraz te, które znajdują się z powodu uwarunkowań rodzinnych i środowiskowych w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, w szczególności osoby wywodzące się z rodzin niepełnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi.

Rekrutacja

Rekrutacja do projektów jest prowadzona na terenie całego kraju i trwa do końca października 2017r.
Osoby, które są zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać swój udział poprzez wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych i złożenie ich w jednostce OHP (Wojewódzkie Komendy OHP, Centra Kształcenia i Wychowania OHP).

Rekrutację prowadzą Komisje Rekrutacyjne OHP, a proces rekrutacyjny składa się z dwóch etapów:
1. weryfikacja deklaracji zgłoszeniowych pod kątem formalnym (zgodność z wymaganiami wobec grupy docelowej),
2. rozmowy indywidualne z kandydatami.
Osoby, które przejdą pierwszy etap, będą zapraszane na rozmowy kwalifikacyjne.
Podczas rozmów członkowie Komisji Rekrutacyjnych OHP przeprowadzą z kandydatem wywiad w celu sporządzenia opinii odnośnie zakwalifikowania/niezakwalifikowania do udziału w projektach lub wpisania na listę rezerwową.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania dostępne są na stronie internetowej: https://ohp.pl/?page_id=7060

Co daje udział w projekcie? Kursy, szkolenia, stypendia, staże

Uczestnicy projektu dostaną konkretne i wszechstronne wsparcie, które zwiększy ich aktywność zawodową i społeczną oraz pozwoli skuteczniej znaleźć odpowiednie zatrudnienie. Ukończenie różnego rodzaju warsztatów, szkoleń i kursów umożliwi uczetnikom projektów nabycie nowych umiejętności oraz start w dorosłe życie.

W ramach projektu młodzież będzie mogła uczestniczyć w:

 • indywidualnych i grupowych zajęciach z doradcą zawodowym,
 • warsztatach aktywnego poszukiwania pracy,
 • grupowym wsparciu psychologicznym – treningach i warsztatach,
 • indywidualnym wsparciu psychologicznym,
 • zajęciach z zakresu zapobiegania depresji,
 • warsztatach przygotowujących do usamodzielnienia się,
 • kursach zawodowych (wraz z stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną),
 • kursach językowych,
 • kursach z zakresu obsługi programów komputerowych (np. graficznych, edytorów tekstu, do nauki programowania itp.),
 • kursach komputerowych o standardzie ECDL,
 • kursie prawa jazdy kat. B,
 • warsztatach z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty,
 • stażach zawodowych (wraz ze stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną),
 • indywidualnym pośrednictwie pracy/pośrednictwie w zakresie organizacji staży zawodowych.

Oprócz powyższych odbędą się też warsztaty kreowania wizerunku prowadzone przez stylistów, którzy doradzą jak ubrać się na rozmowę kwalifikacyjną, jaką wybrać fryzurę czy też – w przypadku kobiet – na jaki zdecydować się makijaż.
Ostatnim etapem będą trzymiesięczne staże zawodowe, podczas których uczestnicy będą otrzymywać stypendium i refundację kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną.

Oba projekty potrwają do 31 sierpnia 2018 r.

Zapisz