Poznań: darmowy komputer i internet

12 października 2017

Do 31 października 2017 mieszkańcy Poznania, którzy są wykluczeni cyfrowo (np. niepełnosprawni, starsi) mogą ubiegać się o darmowy komputer z dostępem do internetu.

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu” skierowany jest do mieszkańców Poznania, którzy:
– posiadają meldunek w Poznaniu i nie mają dostępu do Internetu w domu
– zaliczają się do jednej z poniższych grup docelowych:

 • gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych,
 • dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub z ośrodkami pomocy społecznej,
 • osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,
 • rodzin zastępczych,
 • rodzinnych domów dziecka,
 • samotnych rodziców spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Jak ubiegać się o udział w projekcie?

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami:

 • kserokopią dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości,
 • zaświadczeniem o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku i decyzję  o przyznaniu zasiłku rodzinnego, stypendium socjalnego lub świadczeń z pomocy społecznej, za miesiąc (lub obejmujące miesiąc) poprzedzający złożenie wniosku,
 • dokumentem potwierdzający meldunek w Poznaniu (jeśli nie ma tej informacji na dowodzie),
 • kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
 • dokumentem potwierdzający status rodziny zastępczej (jeśli dotyczy),
 • dokumentem potwierdzający status rodzinnego domu dziecka (jeśli dotyczy).

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w Biurze Zarządu Projektu, ul. Matejki 50, pok. 209.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miasta Poznania, Biuro Zarządu Projektu, ul. Matejki 50, pok. 209, 60-770 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach  7.30-15.30.
Dokumenty można przesyłać również pocztą. Liczy się data wpływu.

Termin składania dokumentów

Termin składania dokumentów upływa 31.10.2017. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Ocenie podlegają tylko kompletne formularze zgłoszeniowe.