Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej – cz.1

14 listopada 2017

Zasady dotyczące przyznawania osobie niepełnosprawnej ze środków PFRON dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

Osoba niepełnosprawna, która planuje uruchomić działalność gospodarczą, może uzyskać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotację na:

  • podjęcie działalności gospodarczej,

  • podjęcie działalności rolniczej,

  • wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Jednorazowe środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą być przyznane na:

1. podjęcie po raz pierwszy działalności:

a) gospodarczej – w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

b) rolniczej – w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia,

2. wniesienie po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej,

3. ponowne podjęcie działalności lub ponowne wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jeżeli zgodnie z oświadczeniem osoby niepełnosprawnej upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej, pod warunkiem nieotrzymania wcześniej bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

O dotację może ubiegać się osoba, która:

– posiada status niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

– jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu,

– nie otrzymała wcześniej bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.

Czytaj więcej: Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej – cz.2