Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej – cz. 2

14 listopada 2017

Wysokość dofinansowania i zasady przyznawania dotacji. Jakie dokumenty przygotować?

Jaka jest wysokość dofinansowania do założenia działalności gospodarczej?

Maksymalna wysokość pomocy wynosi piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia, to znaczy ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

Wartość tę można sprawdzić na stronie: www.stat.gov.pl w zakładce: „Komunikaty i obwieszczenia” http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/18,2014,kategoria.html

Należy pamiętać, że jest to kwota maksymalna i ostatecznie wysokość dotacji określa umowa zawierana między starostą a wnioskodawcą.

W przypadku działalności rolniczej wysokość pomocy nie może przekroczyć 7.500 euro.

Zasady udzielania dotacji – krok po kroku

 • Złóż odpowiedni wniosek
 • Zaczekaj na decyzję o rozpatrzeniu wniosku
 • Podpisz umowę o przyznanie dotacji i czekaj na wpływ środków na konto

1. Złóż odpowiedni wniosek

Osoba niepełnosprawna zainteresowana przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności powinna złożyć wniosek do starosty właściwego ze względu na swoje miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej w powiatowym urzędzie pracy.

Wzór wniosku określony jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz. U. Nr 194 poz. 1403 z 2007 r. z późniejszymi zmianami).

Druk wniosku do wypełnienia można pobrać również z powiatowego urzędu pracy. Pracownicy urzędu udzielą niezbędnych informacji i pomogą w wypełnianiu formularzy.

Wypełniony wniosek wraz załącznikami należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy. Dokumenty przyjmowane są przez cały rok.

Do wniosku należy dołączyć:

 • plan przedsięwzięcia z uwzględnieniem przewidywanych efektów ekonomicznych,
 • dokument dotyczący informacji o lokalizacji planowanej działalności,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy,
 • dokument potwierdzający niepełnosprawność,
 • dokumenty dotyczące zabezpieczenia zwrotu wnioskowanych środków (w formie poręczenia cywilnego lub blokady rachunku bankowego).

2. Zaczekaj na decyzję o rozpatrzeniu wniosku

Starosta rozpatrując wniosek bierze pod uwagę takie elementy, jak:

 • przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki,
 • popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność,
 • kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków,
 • uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy,
 • wysokość środków własnych wnioskodawcy,
 • wysokość posiadanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ten cel w danym roku

Wniosek wraz z kompletem załączników jest sprawdzany pod względem rachunkowym i formalnym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wnioskodawca zostanie poinformowany o nich w ciągu 14 dni i wezwany do ich usunięcia w terminie 14 dni. W terminie do 30 dni po usunięciu nieprawidłowości wniosek podlega ocenie merytorycznej.

W tym terminie również starosta pisemnie informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku. Negatywne rozpatrzenie wniosku wymaga odpowiedniego uzasadnienia przez starostę. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta informuje pisemnie wnioskodawcę o decyzji i jednocześnie wzywa go do negocjacji warunków umowy.

Celem negocjacji jest ustalenie szczegółowych warunków, np. formy zabezpieczenia, terminów do rozliczenia uzyskanej pomocy oraz ustalenie wysokości przyznanego wsparcia, które zostanie przekazane na rachunek bankowy wnioskodawcy.

WAŻNE: Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej przyznawane są jako pomoc de minimis.

Czytaj więcej:

 • Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej – cz. 1
 • Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej – cz. 3
 • Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej – cz. 4