Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej – cz. 3

14 listopada 2017

Co zawiera umowa o przyznanie dotacji?

Zasady udzielania dotacji – krok po kroku:

 • Złóż odpowiedni wniosek
 • Zaczekaj na decyzję o rozpatrzeniu wniosku
 • Podpisz umowę o przyznanie dotacji i czekaj na wpływ środków na konto

 

 

Umowa o przyznanie dotacji – co reguluje?

Umowa cywilnoprawna pomiędzy osobą ubiegającą się o przyznanie dotacji a starostą jest zawierana w terminie 14 dni od zakończenia negocjacji.

Umowa o przyznanie dotacji reguluje wzajemne zobowiązania, w szczególności określa obowiązki osoby otrzymującej pomoc i zobowiązuje do:

 • prawidłowego wydatkowania przyznanych środków na cel określony w umowie,
 • rozliczenia otrzymanych środków zgodnie z przeznaczeniem na zakupy określone w protokole z negocjacji,
 • umożliwienia przeprowadzenia czynności kontrolnych w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • informowania starosty o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian,
 • zwrotu otrzymanych środków oraz odsetek, naliczonych od dnia ich otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania z Urzędu do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy,
 • zabezpieczenia zwrotu kwoty środków — w formie poręczenia, w tym poręczenia spółdzielni socjalnej, weksla z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady rachunku bankowego lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika,
 • prowadzenia działalności gospodarczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej przez okres co najmniej 24 miesięcy,
 • przedstawienie po 24 miesiącach dokumentów, takich jak zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Ważne: Prawidłowe wypełnienie warunków, które zostaną określone w umowie oraz szczegółowych zasadach stanowi podstawę bezzwrotnego charakteru pomocy.

Starosta przekazuje środki na wskazany we wniosku rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

Przed przekazaniem środków na konto wnioskodawca musi przedstawić odpowiednio:

 • dokument uprawniający wnioskodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • koncesję, zezwolenie lub zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej,
 • decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników,
 • zobowiązanie spółdzielni do przyjęcia wkładu w formie i wysokości planowanej do wniesienia przez wnioskodawcę.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wydatkowania otrzymanych środków w terminie 3 miesięcy do daty ich wpływu na rachunek bankowy. Środki mogą zostać wydatkowane jedynie zgodnie z przeznaczeniem, muszą zostać również odpowiednio rozliczone i udokumentowane wiarygodnymi dokumentami finansowymi. Podstawą rozliczenia przyznanej dotacji są faktury VAT oraz rachunki.

Jeśli wnioskodawca w ramach dotacji chce zakupić sprzęt używany dodatkowo musi przedstawić:

 • dokument dotyczący zakupu sprzętu używanego zawierający numer fabryczny i rok produkcji,

 

 • oświadczenie potwierdzające spełnienie przez używany środek trwały odpowiednich norm oraz o tym, że jego cena nie odbiega od wartości rynkowej i jest niższa niż cena podobnego, nowego sprzętu.

 

Czytaj więcej:

 • Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej – cz. 1
 • Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej – cz. 2
 • Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej – cz. 4