Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej – cz. 4

14 listopada 2017

Na co można przeznaczyć pieniądze z dotacji?

Jednorazową dotację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej należy wydatkować zgodnie z dołączonym do wniosku planem przedsięwzięcia.

Wyżej wymienione środki udzielane są na zakup:

1. maszyn, urządzeń i innych rzeczy lub przedmiotów, które charakteryzują się dłuższym okresem użytkowania oraz są zdatne do użytku i używania na potrzeby opisanej działalności,

2. wyposażenia lokalu w przedmioty niezbędne do prowadzenia działalności,

3. samochodu, gdy konieczność jego zakupu w oczywisty sposób pozostaje w związku z podejmowanym rodzajem działalności.

Wyłącznym właścicielem samochodu musi być osoba, której przyznano środki na podjęcie działalności. W przypadku, kiedy koszty zakupu samochodu przekroczą kwotę otrzymanego dofinansowania, to powstała różnica powinna być pokryta z własnych środków wnioskodawcy,

4. surowców, materiałów oraz towarów koniecznych do uruchomienia działalności,

5. materiałów do wykonania adaptacji lokalu do celów prowadzenia działalności gospodarczej (do 25% wnioskowanej kwoty).

Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej nie mogą być wykorzystane na:

– zakup akcji, obligacji, udziałów w spółkach, kaucji, leasingu, wydatki inwestycyjne związane z kosztami budowy oraz remontów i przeróbek maszyn i urządzeń,

– opłaty administracyjne, składki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wypłaty wynagrodzeń, itp.

Szczegółowe informacje dotyczące wydatkowania środków można uzyskać w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Czytaj więcej:

  • Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej – cz. 1
  • Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej – cz. 2
  • Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej – cz.3