Kraków: Projekt dla osób z niepełnosprawnościami „Centrum Animacji Kariery Osób Młodych”

7 listopada 2017

Szukasz pracy? Masz od 18 do 29 lat? Skorzystaj ze szkoleń i staży dla Ciebie.

FUNDACJA SUSTINAE realizuje projekt „Centrum Animacji Kariery Osób Młodych. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób niepełnosprawnych z Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytetu I, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest wzrost indywidualnej aktywizacji zawodowej i edukacyjnej 25 osób, z niepełnosprawnościami w wieku 18-29 r.ż., bez pracy, nieuczestniczących w szkoleniu i kształceniu, zamieszkałych na terenie Krakowa i powiatu krakowskiego.

Cel realizowany będzie przez objęcie uczestników projektu indywidualnym i kompleksowym programem aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, zakładającym wsparcie dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb i lokalnych rynków pracy.

PROJEKT OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW:

 • diagnoza i opracowanie Indywidualnego Planu Działań,
 • doradztwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo grupowe,
 • trening zatrudnienia wspieranego,
 • szkolenia zawodowe,
 • bony szkoleniowe,
 • 3 miesięczne staże zawodowe,
 • asystent osobisty osoby niepełnosprawnej,
 • refundacja kosztów opieki nad osobami zależnymi,
 • uczestnicy szkoleń i staży będą mieli zagwarantowane stypendia oraz zwrot kosztów dojazdu.

REKRUTACJA DO PROJEKTU TRWA OD 17.10.2017 DO WYCZERPANIA MIEJSC

Do projektu mogą zgłosić się osoby:
a) w wieku od 18 do 29 r.ż.,
b) posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
c) zamieszkujące na terenie Krakowa i powiatu krakowskiego,
d) bierne zawodowo tzn. nie pracujące, nie zarejestrowane w urzędzie pracy i nie poszukujące pracy,
e) nie kształcące się tzn. nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
f) nie szkolące się tzn. nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy,
g) które w okresie ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w projektach aktywizacyjnych finansowanych ze środków publicznych,
h) nie biorące udziału w innych projektach realizowanych w ramach konkursu POWR.01.02.01-IP.15-12-006/17 lub POWR.01.02.01-IP.15-12-007/17.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych i przesłanie ich na adres mailowy projekt@fundacjasustinae.org

Dokumenty rekrutacyjne oraz informacje o projekcie na stronie www.fundacjasustinae.org w zakładce „Projekty UE”