Ulgowa opłata paszportowa dla osób niepełnosprawnych

20 listopada 2017

Posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności? Przysługuje Ci ulgowa opłata za wyrobienie paszportu.

Dla kogo ulga przy wydawaniu paszportu?

Ulgową opłatę paszportową w wysokości 50 % stawki pobiera się między innymi od:

 • emerytów,
 • rencistów,
 • osób z niepełnosprawnością w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • współmałżonków osób z niepełnosprawnością, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych,
 • osób korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych
 • kombatantów i innych osób, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego
 • uczniów i studentów.

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych stanowi dodatkowo, że:

 • w dokumentach paszportowych wydawanych osobom, które ukończyły 13 lat, nie zamieszcza się podpisu posiadacza, jeżeli osoby te z powodu niepełnosprawności nie mogą złożyć podpisu samodzielnie,
 • w dokumentach paszportowych wydawanych osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, nie zamieszcza się obrazu linii papilarnych.

Całkowite zwolnienie z opłaty paszportowej

Opłaty za wydanie paszportu nie pobiera się od:

 • osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji.

Zwolnienie z opłaty za utratę paszportu

Wobec wyżej wymienionych osób nie stosuje się również art. 10a ustawy, który mówi, że opłatę za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu podwyższa się o 200 % w stosunku do opłaty za wydanie paszportu obowiązującej wnioskodawcę w dniu złożenia wniosku o nowy paszport, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.

Inne okoliczności wpływające na obniżenie opłaty paszportowej

Opłata paszportowa zostanie również obniżona w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, pod warunkiem, że wystąpiła jedna z następujących okoliczności:

 • właściciel paszportu zmienił nazwisko, imię lub inne dane, które wpisuje się do paszportu,
 • nastąpiła zmiana wyglądu osoby posiadającej paszport, która może utrudnić ustalenie jej tożsamości,
 • w dotychczas posiadanym paszporcie zabrakło miejsca na umieszczenie w nim stempli lub wiz oraz pieczęci poświadczających przekroczenie granicy.

Jeśli nastąpiła zmiana danych zamieszczonych w paszporcie, osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest zobowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę (np. sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa).

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2006 Nr 146, poz. 1027, z późniejszymi zmianami)