Kiedy i jaką pomoc przyznaje Ośrodek Pomocy Społecznej? – 1

25 grudnia 2017

Sprawdź czy przysługuje Ci prawo do świadczeń pomocy społecznej? Jakie jest kryterium dochodowe?

Co to jest pomoc społeczna?

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, której celem jest wspieranie osób niemogących samodzielnie pokonać trudności życiowych.

Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej)

 • ubóstwa,

 • sieroctwa,

 • bezdomności,

 • bezrobocia,

 • niepełnosprawności,

 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,

 • przemocy w rodzinie,

 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,

 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,

 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

 • alkoholizmu lub narkomanii,

 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Czy przysługuje Ci prawo do świadczeń pomocy społecznej?

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom, które posiadają polskie obywatelstwo, zamieszkują i przebywają na terytorium kraju.

Niektóre grupy cudzoziemców również mogą korzystać ze świadczeń pomocy społecznej, np.

– osoby posiadające zezwolenie na pobyt stały,

– osoby posiadające status uchodźcy,

– obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, posiadający zezwolenie na się pobyt stały lub na pobyt tolerowany – jeśli zamieszkują i przebywają na terytorium Polski.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z okoliczności przedstawionej w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (patrz wyżej).

W systemie pomocy społecznej pojęcie rodziny rozumie się jako osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Kryterium dochodowe wynosi:

– dla osoby samotnie gospodarującej: dochód nie przekraczający kwoty 634 zł,

– dla osoby w rodzinie: kwota 514 zł.

Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego i celowego.

Kryterium dochodowe zmienia się okresowo. Zawsze warto sprawdzić w ośrodku pomocy społecznej, jaka jest aktualna jego wysokość.

Osobie, która odbywa karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej również zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń (art. 13 ustawy o pomocy społecznej).

Kryterium dochodowe

Wyliczając dochód osoby lub rodziny należy zsumować przychody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. (Na przykład: ubiegając się o pomoc w miesiącu kwietniu, trzeba przedstawić dochód z miesiąca marca.)

Obliczając dochód w rodzinie należy zsumować przychody wszystkich członków rodziny. Muszą to być dochody netto, czyli nie uwzględniające:

 • podatku od osób fizycznych,

 • składek na ubezpieczenie zdrowotne (określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia),

 • ubezpieczenia społecznego,

 • kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,

 • wartości świadczeń w naturze,

 • wartości świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej (na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, sposób obliczania dochodu zależy od formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. Inaczej dochód jest liczony w przypadku odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, a inaczej w przypadku rozliczania się na podstawie zryczałtowanego podatku dochodowego. Dochód ustala się zazwyczaj na podstawie zaświadczenia wydanego przez Urząd Skarbowy właściwy ze względu na zamieszkanie i miejsce prowadzenia działalności.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250zł. Dochody z gospodarstwa rolnego oraz dochody pozarolnicze należy sumować.

Jeżeli pracownik socjalny stwierdzi dysproporcję pomiędzy udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie samodzielnie przezwyciężyć trudną sytuację życiową przy wykorzystaniu własnych zasobów majątkowych (w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości), ośrodek pomocy społecznej może odmówić przyznania świadczenia.

ops, mops, finanse, pomoc społeczna, zasiłek, wsparcie, dochód