Kiedy i jaką pomoc przyznaje Ośrodek Pomocy Społecznej? – 2. Rodzaje zasiłków

26 grudnia 2017

Pomoc w formie pieniężnej. Ile wynoszą kwoty świadczeń z pomocy społecznej? Kiedy należy się zasiłek stały, okresowy, celowy ?

Wysokość świadczeń

Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ulegają okresowo zmianie. Aktualne wartości należy sprawdzić w najbliższym ośrodku pomocy społecznej lub na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Formy pomocy społecznej – świadczenia pieniężne

Wsparcie z pomocy społecznej może być udzielane w formie pieniężnej oraz niepieniężnej.

Do świadczeń pieniężnych, które można uzyskać w ramach pomocy społecznej należą:

  • zasiłek stały,

  • zasiłek okresowy,

  • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

  • pomoc dla rodzin zastępczych,

  • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,

  • wynagrodzenie dla opiekuna z tytułu sprawowania opieki (przyznane przez sąd).

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje:

– pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, posiadającej orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub niepełnosprawności (co najmniej w stopniu umiarkowanym), jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

– pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Kryterium dochodowe do uzyskania zasiłku stałego to:

– dla osoby samotnie gospodarującej: 634 zł,

– dla rodziny: 513zł na osobę w rodzinie,

W przypadku jeśli zbiegają się uprawnienia do zasiłku stałego i renty socjalnej zasiłek stały nie przysługuje.

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy nie jest świadczeniem przyznawanym na stałe. Może zostać przyznany osobom i rodzinom, które znajdą się w szczególnie trudnej sytuacji, której nie mogą pokonać samodzielnie, na przykład ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Przyznanie zasiłku okresowego, podobnie jak zasiłku stałego, uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego.

Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy, uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby czy rodziny. Ośrodek pomocy społecznej określa czas przyznawania zasiłku okresowego na podstawie posiadanego rozeznania w okolicznościach sprawy danej osoby/rodziny.

Przy ustalaniu prawa do zasiłków stałego i okresowego w składzie rodziny nie uwzględnia się dzieci, które wychowywane są w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz pełnoletnich wychowanków rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. Do dochodu rodziny nie wlicza się również dochodów tych dzieci oraz świadczeń na pokrycie kosztów ich utrzymania i dodatków, które przyznane zostały na podstawie przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zasiłek celowy

Zasiłek celowy może zostać przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Zasiłek celowy przyznawany jest na konkretny cel, na przykład na zakup leków, leczenie, remont mieszkania, opał, żywność, niezbędną odzież i przedmioty użytku codziennego, pokrycie kosztów pogrzebu.

O zasiłek celowy można ubiegać się również w przypadku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej i ekologicznej. W takich sytuacjach zasiłek celowy może zostać przyznany niezależnie od spełnienia kryterium dochodowego i może nie podlegać zwrotowi.

Osobom bezdomnym i innym osobom, które nie mają dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o Narodowym Funduszu Zdrowia, może zostać przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może zostać przyznany:

– specjalny zasiłek celowy, który nie podlega zwrotowi,

– zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

Świadczenie dla osób przekraczających kryterium dochodowe ma jednak charakter uznaniowy i jest uzależnione od okoliczności oraz środków, jakimi dysponuje na tego rodzaju cele konkretny ośrodek pomocy społecznej.