Kiedy i jaką pomoc przyznaje Ośrodek Pomocy Społecznej? – 3. Pomoc na usamodzielnienie się

27 grudnia 2017

Kiedy przysługuje pomoc na usamodzielnienie się i kontynuowanie nauki? Czym jet wynagrodzenie dla opiekuna z tytułu sprawowania opieki?

Pomoc na usamodzielnienie

Pomoc przyznana w celu ekonomicznego usamodzielnienia się osoby lub rodziny ma przyczyniać się do szeroko pojętej adaptacji zawodowej: uzyskania lub utrzymania przez wnioskodawcę zatrudnienia oraz do tworzenia przez wnioskodawców własnych miejsc pracy.

Pomoc w celu ekonomicznego usamodzielnienia jest przyznawana przez ośrodek pomocy społecznej w postaci:

– świadczeń w naturze: na przykład udostępnienie maszyn i narzędzi pracy, które stwarza możliwość zorganizowania własnego miejsca pracy, udostępnianie urządzeń ułatwiających pracę osobom niepełnosprawnym

– lub w formie pieniężnej: jako jednorazowy zasiłek celowy lub nieoprocentowana pożyczka, która może zostać umorzona w całości lub częściowo na wniosek zainteresowanego.

Szczegółowe zasady udzielania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie się są ustalane w drodze uchwały podejmowanej przez radę gminy.

Pomoc na usamodzielnienie się i kontynuowanie nauki

Ten rodzaj pomocy przysługuje, według odrębnych kryteriów, osobom opuszczającym niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej, niektóre placówki resocjalizacyjne oraz rodziny zastępcze, między innymi:

– dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,

– dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich,

– zakład poprawczy,

– specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,

– specjalny ośrodek wychowawczy,

– młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę,

– młodzieżowy ośrodek wychowawczy.

Warunkiem uzyskania pomocy na usamodzielnienie jest zobowiązanie się przez wnioskodawcę do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia i zatwierdzonego przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie. Pomoc polega na przyznawaniu specjalnego świadczenia pieniężnego na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki oraz pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, zatrudnienia, a także pomocy rzeczowej.

Wynagrodzenie dla opiekuna z tytułu sprawowania opieki

Świadczeniem pieniężnym z pomocy społecznej jest również wynagrodzenie dla opiekuna prawnego z tytułu sprawowania opieki nad osobą niesamodzielną, całkowicie ubezwłasnowolnioną. Świadczenie przyznaje sąd, ale wypłaca gmina. Świadczenie może mieć charakter okresowy albo jednorazowy i nie jest przyznawane z urzędu, lecz na żądanie zgłoszone przez opiekuna.

Za sprawowanie opieki nad osobą niesamodzielną, całkowicie ubezwłasnowolnioną wypłacane jest wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez sąd. Obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.