Kiedy i jaką pomoc przyznaje Ośrodek Pomocy Społecznej? – 4. Pomoc w formie niepieniężnej

28 grudnia 2017

Czym jest pomoc w formie niepieniężnej?

Świadczenia niepieniężne, jakie można uzyskać w ramach pomocy społecznej to:

  • praca socjalna,

  • schronienie,

  • posiłek,

  • niezbędne ubranie,

  • usługi opiekuńcze,

  • interwencja kryzysowa,

  • mieszkanie chronione,

  • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

  • szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapię.

Pomoc społeczna może być również udzielana poprzez opłacanie posiłków sprzedawanych w barach mlecznych, regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne, szkolne stypendia, sprawienie pogrzebu.

Świadczenia w postaci interwencji kryzysowej, poradnictwa i pracy socjalnej nie wymagają wydawania decyzji o przyznaniu świadczenia i nie są uzależnione od poziomu dochodów wnioskodawcy.

Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.2013.182 z późniejszymi zmianami),

– Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U.2012. poz. 823)