Kiedy i jaką pomoc przyznaje Ośrodek Pomocy Społecznej? – 5. Potrzebne dokumenty

29 grudnia 2017

Jak złożyć wniosek o pomoc? Jakie dokumenty są potrzebne? Ile czeka się na decyzję?

Złóż wniosek pisemnie, osobiście, telefonicznie

W pomocy społecznej wniosek o pomoc może mieć formę pisemną, ale pracownicy socjalni są zobowiązani również przyjąć wniosek składany ustnie, na przykład podczas rozmowy osobistej lub telefonicznej.

Nie jest warunkiem koniecznym, żeby wniosek opisywał dokładnie oczekiwany zakres pomocy lub żeby został złożony bezpośrednio przez osobę zainteresowaną. Pomoc społeczna może zostać udzielana z urzędu, to znaczy z własnej inicjatywy ośrodka pomocy społecznej po zgłoszeniu dokonanym przez osobę, której sprawa nie dotyczy. Po przyjęciu takiego zgłoszenia o problemie pracownik socjalny powinien sam rozpoznać potrzeby danej osoby czy rodziny, zaproponować najkorzystniejszą formę świadczenia i doprowadzić do jej uzyskania.

We wnioskach, które składane są na piśmie, należy zawrzeć informację o:

 •  problemie/problemach, w których rozwiązaniu osoba lub rodzina potrzebuje pomocy (możliwie precyzyjne i szczegółowo określone),
 •  wszystkich dochodach wspólnie zamieszkujących członków rodziny za ostatni miesiąc,
 •  wszystkich niezbędnych wydatkach rodziny za ostatni miesiąc (na przykład: opłaty za mieszkanie, wyżywienie, środki czystości, leczenie i leki, rehabilitację, edukację i inne),
 •  niezaspokojonych, ważnych życiowo potrzebach rodziny.

Jakie dokumenty dodatkowe przygotować?

Ustawa o pomocy społecznej nie wymienia dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy. Dopiero podczas wywiadu środowiskowego pracownik socjalny ma obowiązek zapoznać się z sytuacją osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy. Ustali ją między innymi na podstawie dokumentów, które wnioskodawca jest zobowiązany mu przedstawić do wglądu:

 • dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczka zdrowia dziecka,
 • decyzja w sprawie przyznania renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, renty socjalnej,
 •  orzeczenie o niepełnosprawności,
 • zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło itp.,
 •  w przypadku osób uczących się: zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub wyższej,
 • w przypadku rolników: zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego (w hektarach przeliczeniowych), dowód opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników,
 • w przypadku osób bezrobotnych: decyzja starosty o uznaniu za osobę bezrobotną, o przyznaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy,
 • w przypadku cudzoziemców: dokument określających status w Polsce.

Gdzie złożyć wniosek o pomoc?

Wniosek o pomoc należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Osoba bezdomna może ubiegać się o pomoc w ośrodku w miejscowości, w której ostatnio była zameldowana na pobyt stały.

Jaki jest czas oczekiwania na decyzję po złożeniu wniosku?

Po złożeniu wniosku, w ciągu czternastu dni, w domu osoby/rodziny wnioskującej o pomoc złoży wizytę pracownik socjalny, który przeprowadzi wywiad środowiskowy. Wywiad dotyczyć będzie nie tylko osoby ubiegającej się o pomoc, ale również osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących, a także członków najbliższej rodziny (rodziców, dzieci czy też rodzeństwa).W trakcie przeprowadzania wywiadu pracownik socjalny ma prawo żądać złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym rodziny. Odmowa złożenia tego rodzaju oświadczenia jest podstawą do negatywnego rozpatrzenia wniosku. Formularz wywiadu środowiskowego jest wypełniany przez pracownika socjalnego, a po zakończeniu wywiadu jest przedstawiany do podpisu osobie, która złożyła wniosek o pomoc. Złożenie podpisu oznacza, że wnioskodawca potwierdza zgodność informacji zawartych w formularzu ze stanem faktycznym.

Niewyrażenie zgody przez osobę lub rodzinę, która ubiega się o świadczenie z pomocy społecznej (bądź też korzysta już z takich świadczeń), na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub na jego aktualizację stanowi podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o jego przyznaniu lub też wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej z dnia 22 lutego 2013 r., która weszła w życie z dniem 11 maja 2013 r.).

W terminie do trzydziestu dni od zakończenia wywiadu środowiskowego zostanie wydana pisemna decyzja w sprawie realizacji lub odmowy realizacji wniosku. Od decyzji przysługuje możliwość odwołania się, zgodnie z zawartym w niej pouczeniem.

W sprawach pilnych, wymagających szybkiej interwencji ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie, wywiad środowiskowy przeprowadza się w terminie dwóch dni od dnia złożenia informacji o potrzebie przyznania świadczenia.

Gdzie szukać pomocy ?

Pomocy społecznej udzielają przede wszystkim ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie. Dodatkowo, na terenie każdego powiatu powinien funkcjonować całodobowy ośrodek interwencji kryzysowej. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizują również organizacje pozarządowe oraz Kościoły.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.2013.182 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U.2012. poz. 823)