Lublin: zaproszenie do projektu „Otwórzmy przed nimi życie”

22 grudnia 2017

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie oraz Gmina Lublin zapraszają serdecznie niepełnosprawnych mieszkańców miasta Lublin, powyżej 16 życia oraz ich rodziny jako najbliższe otoczenie do udziału w projekcie.Rekrutacja do projektu przeprowadzona zostanie w okresie od 1 listopada 2017 roku do 15 stycznia 2018 roku.

W projekcie zaplanowano szereg działań mających na celu aktywizację społeczną dorosłych niepełnosprawnych mieszkańców miasta Lublin i ich najbliższego otoczenia tj.:

1. Zajęcia prowadzone w siedzibie Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku\w godzinach od 8:00 do 14:00, podczas których zapewniony zostanie:

 • posiłek oraz transport na zajęcia
 • zajęcia społeczno-pedagogiczne z elementami terapii polisensorycznej i terapii zajęciowej tj. trening samodzielności i norm zachowania, zajęcia interpersonalne, plastyczne, treningi komunikacji i asertywności
 • indywidualne zajęcia rehabilitacji ruchowej usprawniające w zakresie dużej i małej motoryki, poprawiające świadomość i orientację w schemacie własnego ciała, usprawnienie pracę mózgu i asymilację społeczną
 • grupowe zajęcia z muzykoterapii
 • indywidualne zajęcia z psychologiem
 • indywidualne spotkania z prawnikiem
 • indywidualne spotkania z psychiatrą

2. Zajęcia społeczno-aktywizujące prowadzone w miejscu zamieszkani osoby niepełnosprawnej, która ze względu na stan zdrowia nie jest w stanie uczestniczyć w zajęciach organizowanych w siedzibie Stowarzyszenia:

 • zajęcia rehabilitacji ruchowej
 • zajęcia z psychologiem
 • zajęcia z muzykoterapii

3. Specjalistyczne warsztaty poznawczo-doradcze wspierające rozwój i aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych:

 • „Orzeczenie do celów pozarentowych” prowadzone przez pracownika Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • „Orzeczenie do celów rentowych – prewencja rentowa” prowadzone przez pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • „Ulgi i uprawnienia osób niepełnoprawnych (możliwości wsparcia finansowego, rzeczowego, etc.) prowadzone przez pracownika Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin
 • Zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w zakresie wsparcia indywidulanego osób niepełnosprawnych z środków PFRON (m.in. likwidacja barier, turnusy, sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny)
 • Zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w zakresie wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego osób niepełnosprawnych (usługi, zasiłki, świadczenia)
 • „Niepełnosprawny pacjent a publiczna służba zdrowia” prowadzone przez pracownika Narodowego Funduszu Zdrowia
 • „Niepełnosprawność a podatki” prowadzone przez pracownika Izby Skarbowej
  lub Urzędu Skarbowego
 • „Ścieżki rozwiązywania problemów” – 2 godzinne indywidualne konsultacje prowadzone przez eksperta z Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

4. Zajęcia kulturalno-integracyjne:

 •  wyjścia do kina lub teatru
 • wyjścia do miejsc użyteczności publicznej. tj. urząd, bank itp.
 • spotkania integracyjne
 • wyjazd plenerowy

 

Dla kogo jest projekt?

Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych w tym w szczególności:

 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 11 Wytycznych
  w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznegoi Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020,
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi,
  w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę
  w rodzinie),
 • osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – zakres wsparcia tych osób w ramach projektu jest komplementarny i uzupełnia działania współfinansowane z PO PŻ w ramach działań towarzyszących

 

Więcej informacji:

Szczegółowe informacje można także uzyskać w biurze projektu zlokalizowanym\w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie przy ul. Michała Ludomira Rogowskiego 5, 20-840 Lublin

lub na stronie internetowej Stowarzyszenia http://lublin.psoni.org.pl/  i nr tel. 81 742 12 93.