Sposoby naprawy szkód górniczych. Na co może liczyć poszkodowany?

Szkody górnicze mogą dotyczyć zarówno budynków, jak i gruntów. Wskutek nich wielu właścicieli posiadłości lub ziem musi zmagać się z remontami, stratami i zniszczeniami roślinności czy plonów. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest zrekompensowanie poszkodowanemu poniesionych strat, a w przypadku braku winnego, takie odszkodowanie wypłaca Skarb Państwa. Zobacz, w jaki sposób ubiegać się o naprawę szkody górniczej i jakie są możliwości odszkodowania.

Odszkodowanie za uszkodzenie budynku

Budynki na terenach, na których znajdują się zakłady górnicze, są narażone na różnego rodzaju uszkodzenia. Mogą to być drobne szkody takie jak zarysowania, czy pęknięcia, ale również większe problemy np. deformacje stropy okiennej, pochylenia budynku, a nawet zawalenia. Na szczęście właściciele nie muszą naprawiać szkody z własnej kieszeni. Istnieje kilka opcji rekompensaty za poniesione uszkodzenia. Ekspert z firmy Kompensata tłumaczy:

„Pierwszą z możliwości rekompensaty jest przywrócenie budynku do stanu poprzedniego. Odpowiedzialność za szkodę, jak i naprawę ponosi przedsiębiorca zakładu, wskutek którego wystąpiło uszkodzenie budynku. Jeśli posiadłości nie da się doprowadzić do stanu poprzedniego, poszkodowany otrzymuje odpowiednią zapłatę. Aby otrzymać rekompensatę, należy złożyć wniosek do kopalni, która tę szkodę wyrządziła”.

Odszkodowanie za szkody górnicze na gruntach rolnych lub w lasach

Uszkodzeniom z powodu działalności kopalni nie ulegają jedynie budynki, ale również grunty rolne lub lasy. Jest to ogromny problem, który niesie za sobą poważne konsekwencje. W wyniku szkód górniczych następuje m.in. deformacja i degradacja terenu oraz zmiany stosunków wodnych wód podziemnych i powierzchniowych, a  roślinność jest osłabiona lub zniszczona. Właściciel takich gruntów, podobnie jak w przypadku budynków, może ubiegać się o przywrócenie stanu poprzedniego. Niestety bardzo często jest to niemożliwe. Inną formą odszkodowania za szkody górnicze jest dostarczenie gruntów, maszyn, urządzeń lub innych dóbr, które zostały uszkodzone. W przypadku, gdy rekultywacja terenu jest niemożliwa lub wykracza finansowo poza szkodę, poszkodowany otrzymuje odszkodowanie pieniężne.

Jak domagać się naprawy szkód górniczych?

Aby otrzymać odszkodowanie finansowe lub w formie przywrócenia terenu do stanu poprzedniego, konieczne jest złożenie wniosku. To umożliwi rozpoczęcie postępowania. Wniosek jest formą zawiadomienia odpowiedzialnej za szkodę kopalni. Należy w nim zawrzeć:

  • Swoje dane,
  • położenie uszkodzonego obiektu lub gruntów,
  • szczegółowy opis uszkodzonego miejsca,
  • charakter i rozmiar wyrządzonej szkody,
  • formy odszkodowania jakiej oczekujemy,
  • data dowiedzenia się o szkodzie.

Podczas sporządzania i składania wniosku, warto skorzystać z usług firm, które zajmują się egzekwowaniem odszkodowań. Specjaliści, w tym radcy prawni i rzeczoznawcy majątkowi pomogą zawrzeć najważniejsze informacje we wniosku, aby  wywalczyć możliwie jak najlepszą rekompensatę. W przypadku, gdy wniosek zostanie odrzucony i konieczne będzie rozpoczęcie dochodzenia na drodze sądowej,  taka firma może reprezentować poszkodowanego.