Jakie są rodzaje ubezpieczenia kredytu hipotecznego?

Około 25% Polaków posiada aktywny kredyt hipoteczny, czyli zobowiązanie, które przeznaczane jest na zakup domu, mieszkania lub działki. Ze względu na duże ryzyko braku spłaty zobowiązania, wynikające z jego wysokiej kwoty oraz długiego czasu kredytowania, banki starają się zabezpieczyć zarówno swoje interesy, jak i kredytobiorcy. Często wykorzystywanym narzędziem jest ubezpieczenie kredytu. Na czym polega i jakie rodzaje są najczęściej stosowane przez banki?

Na czym polega ubezpieczenie kredytu hipotecznego?

Ubezpieczenie kredytu funkcjonuje na tej samej zasadzie jak inne instrumenty tego typu. Klient towarzystwa ubezpieczeniowego uiszcza cyklicznie składki, dzięki którym możliwe będzie pokrycie przez ubezpieczyciela strat powstałych na skutek nieszczęśliwego zdarzenia. Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku kredytu hipotecznego w głównej mierze ubezpieczanym jest bank, a opłacającym składki – kredytobiorca. Gdy nie będzie on w stanie spłacać określonych w umowie rat, towarzystwo ubezpieczeniowe spłaci za niego kredyt. Co ważne, w każdej chwili można z niego zrezygnować. Ubezpieczenie kredytu hipotecznego (jego zwrot) opisuje zwrotubezpieczenia.pl, co jest niezwykle przydatną procedurą, podczas odstąpienia od zabezpieczenia opłaconego z góry lub przy wcześniejszej spłacie kredytu.

Jakie są rodzaje ubezpieczenia kredytu hipotecznego?

Głównym zabezpieczeniem spłaty kredyty hipotecznego jest hipoteka, czyli ograniczone prawo związane z dysponowaniem nieruchomością przez właściciela, kredytobiorcę Wyróżnia się 4 typy hipoteki:

  • przymusowa,
  • kaucyjna, która nie jest stosowana polskim prawie,
  • odwrócona,
  • umowna.

Dodatkowo banki mogą stosować inne instrumenty pozwalające na jeszcze lepsze zagwarantowanie spłaty zobowiązania. Pierwszym z nich jest ubezpieczenie pomostowe, które uiszczane jest przez kredytobiorcę do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. Kolejne z często stosowanych związane jest z koniecznością wpłacenia wkładu własnego do banku. Zgodnie z rekomendacjami KNF wymagane jest uiszczenie 20% wartości nieruchomości, jednak banki dopuszczają 10% wraz z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego. Spłatę zobowiązania można także zabezpieczyć dzięki świadczeniu wypłacanemu za wypadek: śmierci kredytobiorcy, jego trwałego inwalidztwa, niezdolności do pracy oraz utraty pracy. Skoro mowa o rodzajach ubezpieczenia przy kredycie hipotecznym nie należy zapominać o konieczności zabezpieczenia nieruchomości przed zdarzeniami losowymi oraz innymi wypadkami, które mogą doprowadzić do całkowitej szkody, jak i znacznej utraty wartości domu, działki czy mieszkania.

Czy ubezpieczenie kredytu hipotecznego jest konieczne?

W polskim prawie nie ma zapisów, które nakładałyby na kredytobiorcę obowiązek zakupienia jakiegokolwiek ubezpieczenia kredytu hipotecznego. Warto jednak podkreślić, że instytucje, by chronić swoje bezpieczeństwo, mogą wydać negatywną decyzję kredytową osobie, która nie zechce dodatkowo zabezpieczyć spłaty kredytu. Innym działaniem podjętym przez wierzyciela może być znaczące zwiększenie kosztów spłaty zobowiązania, jak i wymaganie 2 bądź 3 poręczycieli. Dodatkowo warto podkreślić, ze ubezpieczenie kredytu hipotecznego może być dla kredytobiorcy bardzo komfortowe, ponieważ w razie jego śmierci zobowiązanie zostanie spłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe i dług nie będzie dziedziczony przez jego bliskich.